Tiesāšanas izdevumi

Prasības summa Tiesvedības maksa Šķīrējtiesnešu atlīdzība, ja strīdu izšķir
1 šķīrējtiesnesis Vairāki šķīrējtiesneši (par katru)
Līdz EUR 700 10% no prasība summas, bet ne mazāk par EUR 50 EUR 50 EUR 50
Līdz EUR 1’500 10% no prasība summas, bet ne mazāk par EUR 70 EUR 100 EUR 70
No EUR 1’500 līdz EUR 7’000 EUR 150 + 3% no summas, kas pārsniedz EUR 1’500 EUR 150 EUR 100
No EUR 7’000 līdz LVL 30’000 EUR 260 + 2% no summas, kas pārsniedz EUR 7’000 EUR 290 EUR 170
No EUR 30’000 līdz EUR 150’000 EUR 460 + 1% no summas, kas pārsniedz EUR 30’000 EUR 500 EUR 300
No EUR 150’000 līdz EUR 700’000 EUR 1’300 + 1% no summas, kas pārsniedz EUR 150’000 EUR 860 EUR 500
No EUR 700’000 līdz EUR 1’500’000 EUR 2’650 + 1% no summas, kas pārsniedz EUR 700’000 EUR 1’300 EUR 720
Virs EUR 1’500’000 EUR 3’350 + 1% no summas, kas pārsniedz EUR 1’500’000 EUR 2’150 EUR 1’000
Nemantiskas prasības EUR 250 EUR 250 EUR 150
  1. Tiesvedības maksa un šķīrējtiesnešu atlīdzības summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
  2. Prasītājam iesniedzot motivētu lūgumu, tiesvedības maksa var tikt samazināta;
  3. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 80,00 (astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā. Šķīrējtiesas sēdes ilgumam pārsniedzot 3 (trīs) stundas, tiek noteikta papildus atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru nākamo stundu;
  4. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma atbilstoši zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītajai pakalpojumu vērtības tāmei;
  5. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas iestādes sastādītās pakalpojumu vērtības tāmes;
  6. Ja tiesas sēde notiek ārpus šķīrējtiesas atrašanas vietas, šķīrējtiesneša (-u) ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
  7. Dokumenta kopēšana un izsniegšana, ja nav nepieciešama īpaša iepriekšēja sagatavošana un turpmāka noformēšana 0,12 EUR plus PVN par vienu lapas pusi.
  8. Tiesas nolēmuma vai dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana no tiesas arhīva 0,25 EUR plus PVN par vienu lapas pusi.
  9. Šķīrējtiesas apliecinājums par kopijas pareizību – 0,50 EUR plus PVN par vienu apliecinājumu.

Tiesvedības maksa un šķīrējtiesnešu atlīdzības summas iemaksājamas sekojošā norēķinu kontā:

AS „Swedbank”
kods HABALV22
LV08HABA0551046002511

Saņēmējs: Biedrība „TICA”, reģistrācijas Nr. 40008237766

main image