Priekšrocības

Izskatot strīdu Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā, strīdā iesaistītās puses saņem daudz priekšrocību:

  • Šķīrējtiesas spriedumi ir galīgi, nav pārsūdzami un ir saistoši abām pusēm, kas izslēdz iespēju pagarināt vai novilcināt procesu, pārsūdzot to augstākā tiesu instancē.
  • Profesionalitāte - šķīrējtiesneši ir pieredzējuši speciālisti civiltiesību, jo īpaši komerctiesību, nekustamo īpašumu, būvniecības, autortiesību un citu tiesību jomā. Tiesneši ir ikdienā praktizējoši, pieredzējuši juristi ar ilggadēju pieredzi civiltiesisko strīdu risināšanā.
  • Konfidencialitāte – strīdi starp pusēm tiek izskatīti slēgtās tiesu sēdēs, kas nav pieejamas plašākai publikai, tāpat ar procesu saistītā informācija, kā arī nolēmuma nodošana atklātībai ir pieļaujama tikai ar abu pušu atļauju.
  • Zemas izmaksas – tiesāšanās izdevumi ir atkarīgi no prasības summas, kā arī pušu vēlmes nodot strīdu izskatīšanai vienam vai vairākiem šķīrējtiesnešiem. Bez tam procesa izmaksas ir iespējams arī grozīt, atkarībā no dažādiem apstākļiem.
  • Objektivitāte – puses pašas ieceļ šķīrējtiesnešus, kam jāveido nepāra skaitlis, bet strīdu gadījumā tos ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs, ievērojot abu pušu intereses. Procesa laikā pusēm ir pilnīgi vienādas tiesības, process tiek izšķirts, ievērojot pušu līdztiesības un sacīkstes principu.
  • Ērtība – strīds tiek izšķirts vietā un arī valodā, par kuru vienojušās Puses, tādejādi padarot procesu vieglāku un saprotamāku abām Pusēm.
  • Attīstība – šķīrējtiesas šķīrējtiesneši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar ārvalstu šķīrējtiesām un līdzīgām organizācijām. Šķīrējtiesneši piedalās semināros, konferencēs un kursos, kā arī regulāri studē šķīrējtiesu pieņemtos nolēmumus un starptautiskos normatīvos aktus par šķīrējtiesas procesu.
main image