ŠĶĪRĒJTIESAS ATRUNA

Noslēdzot civiltiesiskos darījumus un noformējot līgumus rakstveidā nepieciešams ietvert vienošanās tekstā strīdu izšķiršanas kārtību.

Lai strīds tiktu izšķirts Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā, dokumentos (līgumos, vienošanās, preču pavadzīmēs, līgumu un vienošanos grozījumos) ir nepieciešams iekļaut vienu no zemāk norādītajām šķīrējtiesas klauzulām:

  1. „Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā (Reģ. № 40003764758), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā.”

    (Paskaidrojums: Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izšķirts mutvārdu procesā, ar pušu piedalīšanos)

  2. ”Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā (Reģ. № 40003764758), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata.”

    (Paskaidrojums: Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izskatīts uz iesniegto dokumentu pamata, bez pušu piedalīšanos)

  3. „Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā (Reģ. № 40003764758), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai LR tiesā pēc prasītāja izvēles.”

    (Paskaidrojums: Ierakstot šo klauzulu, prasītājam ir izvēles tiesības, kurā tiesā iesniegt prasību – Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesā (Reģ. № 40003764758) vai Latvijas Republikas tiesā.

main image