Sākums

Nereti noslēdzot vienošanās, kā arī izpildot savstarpējās saistības, izveidojas situācijas, kad pušu starpā rodas nesaskaņas, domstarpības vai strīdi.

Tādos gadījumos jāmeklē palīdzība pie objektīva un taisnīga strīdus šķīrēja, kas parasti būtu tiesa.

Diemžēl bieži vien lielās noslogotības dēļ process, kas atrodas tiesā, ieilgst un var tikt atrisināts tikai pēc ilgstoša laika posma.

Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šķīrējtiesu 2003. gadā ir izveidojuši pieredzējuši un profesionāli juristi dažādu civiltiesisko strīdu risināšanai, jo īpaši specializējoties ar komerctiesībām, nekustamajiem īpašumiem, būvniecības un autortiesībām saistītajos jautājumos.

main image